Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2014

lowfive
7420 04c4
Reposted fromlucywithdiamonds lucywithdiamonds
lowfive
2913 8950
Reposted fromShini Shini vialucywithdiamonds lucywithdiamonds
lowfive
lowfive
lowfive
lowfive
0400 6ea4
Reposted fromlucywithdiamonds lucywithdiamonds
lowfive
2615 994b
again. <3

February 12 2014

lowfive
2149 52eb
Reposted bylucywithdiamonds lucywithdiamonds

February 11 2014

lowfive
lowfive
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym co mówią. W tym, kim są.
Reposted frompoezja poezja viazwierzejuczne zwierzejuczne
lowfive
9391 ae29 500
Reposted fromnatory natory viazwierzejuczne zwierzejuczne
lowfive
2246 00f0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasiostra siostra
lowfive
1992 2dd3 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viasiostra siostra
lowfive
2247 8265
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasiostra siostra
lowfive
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viasiostra siostra
lowfive
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka vialupinedream lupinedream
lowfive
5800 e506
Reposted fromckisback ckisback viahellnasuppe hellnasuppe
lowfive
6136 8b53 500
Reposted fromIllara Illara vialupinedream lupinedream
lowfive
more in source
Reposted fromqbshtall qbshtall viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl